หลักเกณฑ์และขอบเขตการคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรเข้ารับการศึกษาหลักสูตรศิษย์การบิน บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๒

อ่าน 2,240 ครั้ง

หลักเกณฑ์และขอบเขตการคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร
เข้ารับการศึกษาหลักสูตรศิษย์การบิน บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๒