เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

อ่าน 868 ครั้ง

ภารกิจ            ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลัก เขตแดนไทย –กัมพูชา ในพื้นที่ตอนที่ ๑ (หลักเขตแดนที่ ๗๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๗๓) สำรวจในพื้นที่ จว.ต.ร. ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ตามแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทำการสำรวจ จำนวน ๑ หลัก คือหลักเขตแดนที่ ๗๓ และจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา

พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.อ.บ. จว.ศ.ก. จว.ส.ร. จว.บ.ร. จว.ส.ก. จว.จ.บ. และ จว.ต.ร.

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ เม.ย.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๒
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๓๔,๕๗๐ .- บาท

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
๑. ก่อสร้างหมุดหลักฐานอ้างอิง 01 (Zero Order 01) โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จว.ช.บ.
๒.ก่อสร้างหมุดหลักฐานอ้างอิง 02 (Zero Order 02) โรงเรียนเทศบาล ๒ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จว.ส.ก.
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑. พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกพช. ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่า เป็นพื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิด/กับระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นเก็บกู้วัตถุระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ
๒. การตรวจทุ่นระเบิด/กับระเบิดในการเตรียมการปฏิบัติงานจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช. ในช่วงเดือน มิ.ย.๖๒ ไม่พบทุ่นระเบิดและ กับระเบิด