เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

อ่าน 820 ครั้ง

ภารกิจ สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซียพื้นที่เร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) ตอน G และตอน H (BP 23/77 – BP 27) และพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C- BP 16) ตอน A – ตอน D (BP 8C – BP 12/15) ระยะทางประมาณ ๓๐ กม.
พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.ส.ข.
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ เม.ย.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๒
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๑๙,๑๖๒.- บาท
ผลการปฏิบัติงาน
๑. ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน C ตั้งแต่ BP 9/10 – BP 10/15 รวมระยะทาง ๔.๖ กม. และหลักเขตแดนจำนวน ๗๑ หลัก
๒. สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน C ตั้งแต่ BP 9/10 – BP 10/15 จำนวน ๗๑ หลัก เสร็จเรียบร้อย
๓. สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน C ตั้งแต่ BP 9/10 – BP 9/45 คิดเป็นร้อยละ ๕๐
๔. รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ตามแผนการปฏิบัติงานในปี งป.๖๒ ถึงปัจจุบัน ได้ระยะทางรวม ๒๓.๗ กม. คิดเป็นร้อยละ ๗๙ ของระยะทางรวม ๓๐ กม.
๕. ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจ ตรวจสอบ สภาพที่ตั้งหลักเขตแดนที่อาจได้รับผลกระทบจากการพังทลายของลาดหน้าผา ในพื้นที่ความเร่งด่วน IV (หลักเขตแดนที่ 51 – หลักเขตแดนที่ 54A)
ตอน A ถึง ตอน D ตั้งแต่ BP 51 – BP 54/90 อ.เบตง จว.ย.ล. (สืบเนื่องจาก ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๔๘ ระหว่าง ๑๓ – ๑๕ พ.ย.๖๑ ณ เมืองพัทยา จว.ช.บ. มีมติให้ ผอ.โครงการร่วมฯ ทั้งสองฝ่าย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจภูมิประเทศร่วมกัน) ซึ่งผลการสำรวจ ตรวจสอบ สภาพที่ตั้งหลักเขตแดนที่อาจได้รับผลกระทบจากการพังทลายของลาดหน้าผา จำนวน ๓๗๙ หลัก ระยะทางประมาณ ๑๗ กม. พบว่าหลักเขตแดนที่อาจได้รับผลกระทบจากการพังทลายของลาดหน้าผา จำนวน ๓๖ หลัก มีหลักเขตแดนที่หล่นจากขอบลาดหน้าผา จำนวน ๒ หลัก หลักเขตแดนที่อยู่ห่างจากขอบหน้าผาต่ำกว่า ๑ ม. จำนวน ๑๔ หลัก และหลักเขตแดนที่อยู่ห่างจากขอบหน้าผามากกว่า ๑ ม. แต่ไม่เกิน ๓ ม. จำนวน ๒๐ หลัก
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑. ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเป็นพื้นที่ป่าภูเขารกทึบ และสูงชันการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานของชุดสำรวจร่วม เดินทางด้วยรถยนต์เข้าทางฝั่งมาเลเซีย ๑ – ๒ ชม. หลังจากนั้นต้องเดินทางต่อด้วยเท้าเพื่อเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานตามแนวเขตแดน ซึ่งใช้ใช้เวลานานพอสมควร มีความจำเป็นต้องพักค้างแรมบนเขาเป็นครั้งคราว เพื่อให้ใกล้กับพื้นที่ปฏิบัติงาน และจาก ความลาดชันของพื้นที่จึงมีขีดจำกัดเรื่องการขนสัมภาระและเสบียงในการพักแรม วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหลักเขตแดน และบางพื้นที่มีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านตามแนวชายแดน เช่น ยางพารา ต้นกล้วย สะตอ เป็นต้น ในระหว่างการปฏิบัติงานสำรวจอาจจำเป็นจะต้องตัดต้นไม้ขนาดเล็ก เพื่อกรุยแนวสำรวจตามความจำเป็นและรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่พักแรมไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชุดสำรวจร่วมได้ทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหามวลชนต่อไปในอนาคต
๒. สภาพภูมิอากาศ ลักษณะโดยทั่วไปอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๔ – ๓๔ องศาเซลเซียส ในเวลากลางวันอากาศค่อนข้างร้อนแดดจัด และมีฝนตกในเวลากลางคืนอากาศเย็น มีลมแรง ทำให้เจ้าหน้าที่สำรวจและลูกมือบางคนเจ็บป่วยและเป็นไข้ บางวันมีฝนตกหนักครอบคลุมทั้งพื้นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ร่วมกัน