เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

อ่าน 821 ครั้ง

ภารกิจ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย -กัมพูชา
ในพื้นที่ตอนที่ ๑ (หลักเขตแดนที่ ๗๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๗๓) สำรวจ ในพื้นที่จังหวัดตราด ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ปี พ.ศ.๒๕๔๖
ตามแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทำการสำรวจ จำนวน ๑ หลัก คือหลักเขตแดนที่ ๗๓ และจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดน ไทย – กัมพูชา
พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.ต.ร.
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ เม.ย.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๒
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๓๔,๕๗๐ .- บาท
ผลการปฏิบัติงาน เตรียมการจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
– ประชุมหารือและวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช. – จัดทำบันทึกผลการประชุมการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช. – รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือน พ.ค.๖๒ ได้ร้อยละ ๖๔ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วม ไทย – กพช. (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีแผนงานสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๑ ของหลักเขตแดนที่ ๗๓ และจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช.)