เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

อ่าน 828 ครั้ง

ภารกิจ ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพ หลักเขตแดน หลักอ้างอิง
เขตแดน ซ่อมแซมและก่อสร้าง หลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก จว.ช.ร. ร่วมกับฝ่ายเมียนมา
พื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก จว.ช.ร.
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ ธ.ค.๖๑ – ๓๑ พ.ค.๖๒
งบประมาณที่ได้รับ เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๙๒,๑๗๒ .- บาท
ผลการปฏิบัติงาน
– ทำการสำรวจ ซ่อมแซม และก่อสร้างหลักเขตแดนได้ จำนวน ๓ หลัก เสร็จเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
– ทำการสำรวจ ซ่อมแซม และก่อสร้างหลักอ้างอิงเขตแดนฝั่งไทย ได้ จำนวน ๒ หลัก เมื่อรวมกับผลการสำรวจที่ผ่านมาสามารถทำการสำรวจได้ รวม ๑๐๕ หลัก จากหลักอ้างอิงเขตแดนฝั่งไทยทั้งสิ้น ๑๐๕ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
– ทำการสำรวจ ซ่อมแซม และก่อสร้างหลักอ้างอิงเขตแดนฝั่งเมียนมาได้ จำนวน ๒ หลัก เมื่อรวมกับผลการสำรวจที่ผ่านมาสามารถทำการสำรวจได้ รวม ๑๐๕ หลัก จากหลักอ้างอิงเขตแดน ฝั่งเมียนมา ทั้งสิ้น ๑๐๕ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
– ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนระหว่างหลักอ้างอิงเขตแดนที่ ๑๒๑ ถึง หลักอ้างอิงเขตแดนที่ ๒๔๐ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการซ่อมแซมและก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยทำการสำรวจฝั่งไทยได้ จำนวน ๗๕ หลัก เมื่อรวมกับ ผลการสำรวจที่ผ่านมาสามารถทำการสำรวจได้ รวม ๑๒๐ หลัก จากทั้งสิ้น ๑๒๐ หลัก ทำการสำรวจฝั่งเมียนมาได้ จำนวน ๗๐ หลักเมื่อรวมกับ ผลการสำรวจที่ผ่านมาสามารถทำการสำรวจได้ รวม ๑๒๐ หลัก จากทั้งสิ้น ๑๒๐ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
– ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทำการสำรวจ ซ่อมแซม และก่อสร้างหลักเขตแดนได้ จำนวน ๓ หลัก จากหลักเขตแดนทั้งสิ้น ๓ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และหลักอ้างอิงเขตแดนได้ จำนวน ๒๑๐ หลัก จากหลักอ้างอิงเขตแดน ทั้งสิ้น ๒๑๐ หลัก (หลักอ้างอิงเขตแดน ๑๐๕ คู่) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตรวจสอบสภาพหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนระหว่างหลักอ้างอิงเขตแดนที่ ๑๒๑ ถึง หลักอ้างอิงเขตแดนที่ ๒๔๐ ทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา ได้ ๒๔๐ หลัก จากหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนทั้งสิ้น ๒๔๐ หลัก (๑๒๐ คู่) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐