เดือน เมษายน ๒๕๖๒

อ่าน 884 ครั้ง

๓. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑. ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ในพื้นที่ตอนที่ ๑ (หลักเขตแดนที่ ๗๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๗๓) สำรวจในพื้นที่จังหวัดตราด ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ปี ๒๕๔๖ ตามแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทำการสำรวจ จำนวน ๑ หลัก คือ หลักเขตแดนที่ ๗๓ และจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา
๑.๑ ทดสอบเครื่องมือในการรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อเตรียมการจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช. สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑ วางแผนการปฏิบัติงานจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ๑.๑.๒ สำรวจภูมิประเทศสำหรับการจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา บริเวณพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
๑.๑.๓ สำรวจภูมิประเทศสำหรับการจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา บริเวณพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
๑.๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ได้ร้อยละ ๕๙ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีแผนงานสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๑ ของหลักเขตแดนที่ ๗๓ และจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดน ไทย – กัมพูชา)
๑.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
๑.๒.๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๖๒ พัฒนาพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่าวิไล ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
๑.๒.๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าวิไล ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๒๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้ กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านป่าวิไล
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้
ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม