เดือน เมษายน ๒๕๖๒

อ่าน 805 ครั้ง

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหาไม่สามารถสร้างหลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ที่แบ่งพื้นที่การสำรวจไว้ทั้งหมดเป็นตอนๆ จำนวน ๑๖ ตอน โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๒.๑ การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง
๒.๑.๑ จัดทำรายงานผลการสำรวจเก็บรายละเอียดและก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๒/๑ บริเวณห้วยดอน อ.โขงเจียม จว.อ.บ. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๒ พิจารณาดำเนินการลากเส้นเขตแดน (Alignment) ที่ต่อเนื่องที่แต่ละฝ่ายยึดถือทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและในพื้นที่ที่ถูกดัดแปลงในแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ บริเวณที่จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๐๓, ๐๔ และ ๐๕ (บริเวณสามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๓ จัดทำร่างรายงานผลการปรึกษาหารือการลากแนวสันปันน้ำที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๔ รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้น ตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา
๒.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๔๕

๒.๒ การปฏิบัติงานอื่นๆ
– เมื่อ ๙ เม.ย.๖๒ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลัก
เขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ศาลาประชาคมบ้านโป่งดินดำ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ. นอกจากนี้
กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬาให้กับ บ้านโป่งดินดำ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐ คน
๒.๓ สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณตามลำแม่น้ำโขงดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศของดอน หาดทราย แก่งผา ก้อนหิน และฝั่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการถ่ายทอดเส้นเขตแดนลงในแผนที่แม่น้ำโขงฉบับใหม่ร่วมระหว่างไทย – ลาว มาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐ ตามวิธีการทางเทคนิคของแต่ละฝ่าย สรุปได้ดังนี้
๒.๓.๑ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพภูมิประเทศตามลำแม่น้ำโขงบริเวณพื้นที่อ.ชานุมาน จว.อ.จ. อ.เขมราฐ อ.นาตาล และ อ.โขงเจียม จว.อ.บ. ตรงข้าม เมืองไชภูทอง และ เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต เมืองละคอนเพ็ง และ เมืองคงเซโดน แขวงสาละวัน และ เมืองซะนะสมบูน แขวงจำปาสัก โดยทำการสำรวจสภาพภูมิประเทศทางกายภาพของดอนและแก่ง พร้อมทั้ง
ทำการวัดความลึกของน้ำและวัดระยะห่างระหว่างฝั่งกับภูมิประเทศที่อยู่ในแม่น้ำโขง จำนวน ๒๑ บริเวณ แล้วเสร็จ
๒.๓.๒ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐