เดือน เมษายน ๒๕๖๒

อ่าน 796 ครั้ง

๓. ด้านเมียนมา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – เมียนมา
ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพ หลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน ซ่อมแซมและก่อสร้าง
หลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก จว.ช.ร. ร่วมกับฝ่ายเมียนมา
โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑ ทำการสำรวจ ซ่อมแซม และก่อสร้างหลักเขตแดนได้ จำนวน ๓ หลัก เสร็จเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓.๒ ทำการสำรวจ ซ่อมแซม และก่อสร้างหลักอ้างอิงเขตแดนฝั่งไทยได้ จำนวน ๒ หลัก เมื่อรวมกับผลการสำรวจที่ผ่านมาสามารถทำการสำรวจได้ รวม ๑๐๕ หลัก จากหลักอ้างอิงเขตแดนฝั่งไทยทั้งสิ้น ๑๐๕ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓.๓ ทำการสำรวจ ซ่อมแซม และก่อสร้างหลักอ้างอิงเขตแดนฝั่งเมียนมาได้ จำนวน ๒ หลัก เมื่อรวมกับผลการสำรวจที่ผ่านมาสามารถทำการสำรวจได้ รวม ๑๐๕ หลัก จากหลักอ้างอิงเขตแดน ฝั่งเมียนมา ทั้งสิ้น ๑๐๕ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓.๔ ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนระหว่างหลักอ้างอิงเขตแดนที่ ๑๒๑ ถึง หลักอ้างอิงเขตแดนที่ ๒๔๐ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการซ่อมแซมและก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยทำการสำรวจฝั่งไทยได้ จำนวน ๔๕ หลัก จากทั้งสิ้น ๑๒๐ หลัก ทำการสำรวจฝั่งเมียนมาได้ จำนวน ๕๐ หลัก จากทั้งสิ้น ๑๒๐ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๔๐
๓.๕ ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทำการสำรวจ ซ่อมแซม และก่อสร้างหลักเขตแดนได้ จำนวน ๓ หลัก จากหลักเขตแดนทั้งสิ้น ๓ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และหลักอ้างอิงเขตแดนได้ จำนวน ๒๑๐ หลัก จากหลักอ้างอิงเขตแดน ทั้งสิ้น ๒๑๐ หลัก (หลักอ้างอิงเขตแดน ๑๐๕ คู่) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตรวจสอบสภาพหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนระหว่างหลักอ้างอิงเขตแดนที่ ๑๒๑ ถึง หลักอ้างอิงเขตแดนที่ ๒๔๐ ทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา ได้ ๙๕ หลัก จากหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนทั้งสิ้น ๒๔๐ หลัก (๑๒๐ คู่) คิดเป็นร้อยละ ๔๐
๓.๖ การปฏิบัติอื่นๆ
๓.๖.๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ เม.ย.๖๒ พัฒนาพื้นที่บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านทุ่งเกลี้ยง บ้านทุ่งเกลี้ยง ต.ศรีเมืองชุม อ.เชียงแสน จว.ช.ร.
๓.๖.๒ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๖๒ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – เมียนมา และ การสำรวจและซ่อมแซมหลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน ร่วมไทย – เมียนมา ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านทุ่งเกลี้ยง บ้านทุ่งเกลี้ยง ต.ศรีเมืองชุม อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๕๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านทุ่งเกลี้ยง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย

เล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม