เดือน มีนาคม ๒๕๖๒

อ่าน 812 ครั้ง

๓. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑. ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ในพื้นที่ตอนที่ ๑ (หลักเขตแดนที่ ๗๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๗๓) สำรวจในพื้นที่จังหวัดตราด ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ปี ๒๕๔๖ ตามแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทำการสำรวจ จำนวน ๑ หลัก คือ หลักเขตแดนที่ ๗๓ และจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา
๑.๑ ทดสอบเครื่องมือในการรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อเตรียมการจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช. สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑ วางแผนการปฏิบัติงานจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดน ไทย – กพช.
๑.๑.๒ สำรวจภูมิประเทศสำหรับการจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดน ไทย – กพช. บริเวณพื้นที่ จว.จ.บ.
๑.๑.๓ สำรวจภูมิประเทศสำหรับการจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดน ไทย – กพช. บริเวณพื้นที่ จว.ต.ร.
๑.๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือน มี.ค.๖๒ ได้ร้อยละ ๕๑ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กพช. (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีแผนงานสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๑ ของหลักเขตแดนที่ ๗๓ และจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช.)
๑.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
๑.๒.๑ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มี.ค.๖๒ พัฒนาพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหินดาด ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตร.
๑.๒.๒ เมื่อ ๗ มี.ค.๖๒ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กพช. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหินดาด ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้ กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านหินดาดเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม