เดือน มีนาคม ๒๕๖๒

อ่าน 1,312 ครั้ง

๔. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา
หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ซึ่งจะสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) ตอน G และตอน H (BP 23/77 – BP 27) และพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C- BP 16) ตอน A – ตอน D (BP 8C – BP 12/15) ระยะทางประมาณ ๓๐ กม. ในพื้นที่ อ.สะเดา จว.ส.ข. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน A ตั้งแต่ BP 8C – BP 8D/25
๔.๒ สำรวจกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิม (Refixation Survey) และสำรวจสายวงรอบซ้ำ (Resurvey) หลังจากที่ได้มีการกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิม
๔.๓ ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/Markers)
๔.๔ ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/
Markers)
๔.๕ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ตามแผนการปฏิบัติงานในปี งป.๖๒ ถึงปัจจุบัน ได้ระยะทางรวม ๑๖.๘ กม. คิดเป็นร้อยละ ๕๖ ของระยะทางรวม ๓๐ กม.
๔.๖ การปฏิบัติอื่นๆ
๔.๖.๑ เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๒ พ.ท. จีระศักดิ์ บรรเทิง แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์และด่านสะเดา ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ. สิรภพ ศุภวานิช รอง ผบ.พลพัฒนาที่ ๔/หน.สน.ปทม.ศปก.ทภ.๔ ในโอกาสเดินทางไปตรวจพื้นที่ การซ่อมแซมบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนปาดังเบซาร์และการก่อสร้างรั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม อ.สะเดา จว.ส.ข. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๔.๖.๒ เมื่อวันที่ ๔ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ พ.ท. จีระศักดิ์ บรรเทิง แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการ การประชุมคณะทำงานด้าน การจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๙ โดยมี นายเกษม ทวีปัญญสกุล ผอ.สชป.สมช./ประธานคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สน.ปทม.ศปก.ทภ.๔ ค่ายเสนาณรงค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔.๖.๓ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๓๓๐– ๑๖๓๐ พ.ท. จีระศักดิ์ บรรเทิง แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการ การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๐๙ โดยมี พล.ต. อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสธ.ทภ.๔/ประธานคณะทำงาน ขว.´และ ปจว. (ฝ่ายไทย) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม บก.มทบ.๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย