เดือน มีนาคม ๒๕๖๒

อ่าน 777 ครั้ง

๓. ด้านเมียนมา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – เมียนมา
ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพ หลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน ซ่อมแซมและก่อสร้าง
หลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก จว.ช.ร. ร่วมกับฝ่ายเมียนมา
โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑ การสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม และก่อสร้าง หลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน สรุปได้ดังนี้
๓.๑.๑ ทำการสำรวจ ซ่อมแซม และก่อสร้างหลักเขตแดนได้ จำนวน ๑ หลัก เมื่อรวมกับผลการสำรวจที่ผ่านมาสามารถทำการสำรวจได้ รวม ๓ หลัก จากหลักเขตแดนทั้งสิ้น ๓ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓.๑.๒ ทำการสำรวจ ซ่อมแซม และก่อสร้างหลักอ้างอิงเขตแดนฝั่งไทยได้ จำนวน ๓๐ หลัก เมื่อรวมกับผลการสำรวจที่ผ่านมาสามารถทำการสำรวจได้ รวม ๑๐๓ หลัก จากหลักอ้างอิงเขตแดน ฝั่งไทยทั้งสิ้น ๑๐๕ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๙๘
๓.๑.๓ ทำการสำรวจ ซ่อมแซม และก่อสร้างหลักอ้างอิงเขตแดนฝั่งเมียนมาได้ จำนวน ๓๐ หลัก เมื่อรวมกับผลการสำรวจที่ผ่านมาสามารถทำการสำรวจได้ รวม ๑๐๓ หลัก จากหลักอ้างอิงเขตแดน ฝั่งเมียนมา ทั้งสิ้น ๑๐๕ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๙๘
๓.๑.๔ ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทำการสำรวจ ซ่อมแซม และก่อสร้างหลักเขตแดนได้ จำนวน ๓ หลัก จากหลักเขตแดนทั้งสิ้น ๓ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และหลักอ้างอิงเขตแดนได้ จำนวน ๒๐๖ หลัก จากหลักอ้างอิงเขตแดน ทั้งสิ้น ๒๑๐ หลัก (หลักอ้างอิงเขตแดน ๑๐๕ คู่) คิดเป็นร้อยละ ๙๘
๓.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
๓.๒.๑ ระหว่างวันที่ ๕- ๙ มี.ค.๖๒ พัฒนาพื้นที่บริเวณ รร.บ้านเวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จว.ช.ร.
๓.๒.๒ เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๖๒ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – เมียนมา และการสำรวจและซ่อมแซมหลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดนร่วมไทย – เมียนมา ณ ศาลาอเนกประสงค์ รร.บ้านเวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ซึ่งมีคุณครู นักเรียนระดับชั้นประถม และระดับชั้นมัธยม เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๕๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้ กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับ รร.บ้านเวียงแก้ว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และใช้สำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป