เดือน มีนาคม ๒๕๖๒

อ่าน 1,503 ครั้ง

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหาไม่สามารถสร้างหลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ที่แบ่งพื้นที่การสำรวจไว้ทั้งหมดเป็นตอนๆ จำนวน ๑๖ ตอน โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๒.๑ การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง
๒.๑.๑ จัดทำรายงานผลการสำรวจเก็บรายละเอียดและก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๒/๑ บริเวณห้วยดอน อ.โขงเจียม จว.อ.บ. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๒ พิจารณาดำเนินการลากเส้นเขตแดน (Alignment) ที่ต่อเนื่องที่แต่ละฝ่ายยึดถือทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและในพื้นที่ที่ถูกดัดแปลงในแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ บริเวณที่จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๐๓, ๐๔ และ ๐๕ (บริเวณสามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๓ จัดทำร่างรายงานผลการปรึกษาหารือการลากแนวสันปันน้ำที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๔ รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้น ตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา
๒.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๔๐

๒.๒ การปฏิบัติงานอื่นๆ
– เมื่อ ๑๑ มี.ค.๖๒ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับคณะครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ที่ รร.บ้านเหล่าอินทร์แปลง ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.บ้านเหล่าอินทร์แปลง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๘๐ คน
๒.๓ สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณตามลำแม่น้ำโขงดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศของดอน หาดทราย แก่งผา ก้อนหิน และฝั่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ ถ่ายทอดเส้นเขตแดนลงในแผนที่แม่น้ำโขงฉบับใหม่ร่วมระหว่างไทย – ลาว มาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐ ตามวิธีการทางเทคนิคของแต่ละฝ่าย สรุปได้ดังนี้
๒.๓.๑ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพภูมิประเทศตามลำแม่น้ำโขงบริเวณพื้นที่ อ.สังคม อ.ศรีเชียงใหม่ และ อ.โพนพิสัย จว.น.ค. อ.ปากคาด และ อ.เมืองบึงกาฬ จว.บ.ก. ตรงข้ามเมือง ท่าพะบาด เมืองปากซัน และเมืองปากกะดิง แขวงบอลิคำไซ เมืองโพนโฮง เมืองสีโคดตะบอง และเมืองปากงึม แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ อ.ท่าอุเทน อ.เมืองนครพนม และ อ.ธาตุพนม จว.น.พ. อ.หว้านใหญ่ และ อ.ดอนตาล จว.ม.ห. ตรงข้าม เมืองหินบูน และเมืองหนองบก แขวงคำม่วน เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต โดยทำการสำรวจสภาพภูมิประเทศทางกายภาพของดอน และแก่ง พร้อมทั้งทำการวัดความลึกของน้ำและวัดระยะห่างระหว่างฝั่งกับภูมิประเทศที่อยู่ในแม่น้ำโขง จำนวน ๒๐ บริเวณ แล้วเสร็จ
๒.๓.๒ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๖๓