เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

อ่าน 790 ครั้ง

๔. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา
หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ซึ่งจะสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดน
ไทย – มาเลเซียในพื้นที่ความเร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) ตอน G และตอน H (BP 23/77 – BP 27) และพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C- BP 16) ตอน A – ตอน D (BP 8C – BP 12/15) ระยะทางประมาณ ๓๐ กม. ในพื้นที่ อ.สะเดา จว.ส.ข. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ในพื้นที่
ความเร่งด่วน III ตอน H ตั้งแต่ BP 26/50 – BP 27 จำนวน ๕๑ หลัก เสร็จเรียบร้อย
๔.๒ สำรวจกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิม (Refixation Survey) จำนวน ๒ หลัก และสำรวจสายวงรอบซ้ำหลังจากที่ได้มีการ Refixation Survey ด้วยวิธีงานวงรอบ (Resurvey) รวมระยะทาง ๐.๓๒๕ กม.
๔.๓ ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/Markers) จากหลักเขตแดนแบบ C เป็นแบบ B จำนวน ๑ หลัก
๔.๔ ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๑๑๑ หลัก
๔.๕ สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ตอน A ตั้งแต่ BP 8C – BP 8C/25

๔.๖ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย
ตามแผนการปฏิบัติงานในปี งป.๖๒ ถึงปัจจุบัน ได้ระยะทางรวม ๑๓.๕ กม. คิดเป็นร้อยละ ๔๕
ของระยะทางรวม ๓๐ กม.
๔.๗ การปฏิบัติอื่นๆ
๔.๗.๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ ม.ค. – ๑ ก.พ.๖๒ พ.ท. จีระศักดิ์ บรรเทิง แม่กองสนามจัดทำ หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประมาณการภัยคุกคาม
จากภายนอกประเทศ ฝขว.ศปก.ทบ. (เม.ย. – ก.ย.๖๒)” เพื่อปรับปรุงประมาณการภัยคุกคามฯ ด้านประเทศมาเลเซีย ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยมี
พล.ต. เทิดศักดิ์ ดำขำ ผอ.สำนักวิเทศสัมพันธ์ ขว.ทบ. เป็นประธานการประชุมฯ ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา อ.บางละมุง จว.ช.บ.
๔.๗.๒ เมื่อ ๑๒ ก.พ.๖๒ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย จัดงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการจิตวิทยา และช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดน โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เครื่องครัว อุปกรณ์ไฟฟ้าและนำสันทนาการ ให้กับผู้แทนจากส่วนราชการใน ต.ปาดังเบซาร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่าม ชาวบ้านบ้านทุ่งไม้ด้วน บ้านตะโล๊ะ คณะครู
อาจารย์และนักเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษประมาณ ๑๗๐ คน ณ ศาลาประชาคม
โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จว.ส.ข.