เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

อ่าน 769 ครั้ง

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหาไม่สามารถสร้าง
หลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ที่แบ่งพื้นที่การสำรวจไว้ทั้งหมด
เป็นตอนๆ จำนวน ๑๖ ตอน โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๒.๑ การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง
๒.๑.๑ จัดทำและเปรียบเทียบเอกสารประกอบหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๒/๑ บริเวณห้วยดอน อ.โขงเจียม จว.อ.บ. แล้วเสร็จ

๒.๑.๒ พิจารณาดำเนินการลากเส้นเขตแดน (Alignment) ที่ต่อเนื่องที่แต่ละฝ่ายยึดถือทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและในพื้นที่ที่ถูกดัดแปลงในแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ บริเวณที่จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๐๓, ๐๔ และ ๐๕ (บริเวณสามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๓ จัดทำร่างรายงานผลการปรึกษาหารือการลากแนวสันปันน้ำที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๔ รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้น ตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา
๒.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๓๕
๒.๒ การปฏิบัติงานอื่นๆ
– เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๒ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน
ทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับคณะครู
อาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ที่ รร.นิคมสร้างตนเอง ๒ ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
อ.สิรินธร จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.นิคมสร้างตนเอง ๒ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๘๐ คน
๒.๓ สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณตามลำแม่น้ำโขงดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศของดอน หาดทราย แก่งผา ก้อนหิน และฝั่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ ถ่ายทอดเส้นเขตแดนลงในแผนที่แม่น้ำโขงฉบับใหม่ร่วมระหว่างไทย – ลาว มาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐ ตามวิธีการทางเทคนิคของแต่ละฝ่าย สรุปได้ดังนี้
๒.๓.๑ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพภูมิประเทศตามลำแม่น้ำโขงบริเวณพื้นที่ อ.เชียงแสน
อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. อ.เชียงคาน และ อ.ปากชม จว.ล.ย.ตรงข้ามเมืองต้นผึ้ง เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว เมืองชนะคาม และเมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ โดยทำการสำรวจสภาพภูมิประเทศทางกายภาพของดอนและแก่ง พร้อมทั้งทำการวัดความลึกของน้ำและวัดระยะห่าง
ระหว่างฝั่งกับภูมิประเทศที่อยู่ในแม่น้ำโขง จำนวน ๑๖ บริเวณ แล้วเสร็จ