เดือน มกราคม ๒๕๖๒

อ่าน 831 ครั้ง

๓.การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑.ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ในพื้นที่ตอนที่ ๑ (หลักเขตแดน
ที่ ๗๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๗๓) สำรวจในพื้นที่จังหวัดตราด ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ปี ๒๕๔๖ ตามแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทำการสำรวจ จำนวน ๑ หลัก คือ หลักเขตแดนที่ ๗๓ และจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา
๑.๑ สำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๗๓ สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑ เตรียมการจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช.
๑.๑.๒ ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหมุด GPS 3452 โรงเรียนวังบูรพา ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จว.ส.ก.
๑.๑.๓ ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหมุด GPS 3456 อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก ต.ท่าแยก อ.เมือง จว.ส.ก.
๑.๑.๔ ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหมุด GPS 3457 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ต.หนองแวง อ.โคกสูง จว.ส.ก.
๑.๑.๕ ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหมุด GPS 3052 โรงเรียนบ้านกระแซง ต.แย อ.พยุห์ จว.ศ.ก.
๑.๑.๖ ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหมุด GPS 3427 สำนักชลประทานบ้านหนองค้อ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จว.ช.บ.
๑.๑.๗ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือน ม.ค.๖๒ ได้ร้อยละ ๓๕ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กพช. (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีแผนงานสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๑ ของหลักเขตแดนที่ ๗๓ และจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช.)
๑.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
๑.๒.๑ เมื่อ ๔ – ๕ ม.ค.๖๒ พัฒนาพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านแหลมกลัด ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ต.ร.
๑.๒.๒ เมื่อ ๖ ม.ค.๖๒ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กพช. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแหลมกลัด ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ต.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้ กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านแหลมกลัด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม