เดือน มกราคม ๒๕๖๒

อ่าน 915 ครั้ง

๔. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา
หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ซึ่งจะสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดน
ไทย – มาเลเซียในพื้นที่ความเร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) ตอน G และตอน H (BP 23/77 – BP 27) และพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C- BP 16) ตอน A – ตอน D (BP 8C – BP 12/15) ระยะทางประมาณ ๓๐ กม. ในพื้นที่ อ.สะเดา จว.ส.ข. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑ สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน III ตอน H ระยะทาง ๖.๐ กม. รวมหลักเขตแดน จำนวน ๑๑๑ หลัก
๔.๒ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน III
ตอน H ตั้งแต่ BP 26/1 – BP 26/60 รวมหลักเขตแดน จำนวน ๖๐ หลัก
๔.๓ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ตามแผนการปฏิบัติงานในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน ได้ระยะทางรวม ๙.๓ กม. คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ของระยะทางรวม ๓๐ กม.
๔.๔ การปฏิบัติอื่นๆ
๔.๔.๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ ม.ค.๖๒ พ.อ. เอื้อมเกียรติ เจริญสม ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/ผอ.โครงการร่วมไทย – มาเลเซีย และ พ.อ. จิตรกร ใบรักษา รอง ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/
รอง ผอ.โครงการร่วมไทย – มาเลเซีย เป็นผู้แทน ผท.ทหาร เข้าร่วมประชุมเตรียมการของฝ่ายไทย เพื่อกำหนดท่าทีร่วมกันในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากร
บูกิตกายูฮิตัม ณ ด่านศุลกากรสะเดา อ.สะเดา จว.ส.ข. และเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมตรวจสอบสภาพพื้นที่สำหรับการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม ครั้งที่ ๒ ณ ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมกับ Raja Dato’ Nushirwan Zainal Abidin รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มาเลเชีย
๔.๔.๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๒ พ.ท. จีระศักดิ์ บรรเทิง แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย และ Sr Sasikumar A/L M Krishnan แม่กองสนามฯ ฝ่ายมาเลเซีย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย ได้จัดการพบปะหารือระดับแม่กองสนามฯ (CFP Discussion) ซึ่งทั้งสองฝ่ายร่วมกันวางแผนงานการสำรวจฯ ในพื้นที่ความเร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) และพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ณ กองสนามจัดทำหลัก เขตแดนไทย – มาเลเซีย อ.สะเดา จว.ส.ข.