เดือน มกราคม ๒๕๖๒

อ่าน 773 ครั้ง

๓. ด้านเมียนมา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – เมียนมา
ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพ หลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน ซ่อมแซมและก่อสร้าง หลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก จว.ช.ร. ร่วมกับฝ่ายเมียนมา
โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑ การสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม และก่อสร้าง หลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน
๓.๑.๑ ทำการสำรวจ ซ่อมแซม และก่อสร้างหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดน ฝั่งไทยได้ จำนวน ๓๐ หลัก เมื่อรวมกับผลการสำรวจที่ผ่านมาสามารถทำการสำรวจได้ รวม ๔๓ หลัก จาก หลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดน ทั้งสิ้น ๑๐๘ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๔๐
๓.๑.๒ ทำการสำรวจ ซ่อมแซม และก่อสร้างหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดน ฝั่งเมียนมาได้ จำนวน ๓๑ หลัก เมื่อรวมกับผลการสำรวจที่ผ่านมาสามารถทำการสำรวจได้ รวม ๔๓ หลัก จากหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดน ทั้งสิ้น ๑๐๘ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๔๐
๓.๑.๓ ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทำการสำรวจ ซ่อมแซม และก่อสร้างหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดน ได้ จำนวน ๘๖ หลัก จากหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดน ทั้งสิ้น ๒๑๓ หลัก (หลักเขตแดน ๓ หลัก และ หลักอ้างอิงเขตแดน ๑๐๕ คู่)
คิดเป็นร้อยละ ๔๐
๓.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
๓.๒.๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ ม.ค.๖๒ พัฒนาพื้นที่บริเวณฌาปนสถานบ้านวังลาว ต.เวียง อ.เชียงแสน จว.ช.ร.
๓.๒.๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๒ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – เมียนมา และการสำรวจและซ่อมแซมหลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน ร่วมไทย – เมียนมา ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังลาว ต.เวียง อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๒๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านวังลาว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม