เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

อ่าน 793 ครั้ง

๓.การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
ผลการดำเนินงาน: ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑.ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ในพื้นที่ตอนที่ ๑ (หลักเขตแดน
ที่ ๗๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๗๓) สำรวจในพื้นที่จังหวัดตราด ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ปี ๒๕๔๖ ตามแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทำการสำรวจ จำนวน ๑ หลัก คือ หลักเขตแดนที่ ๗๓ และจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา
๑.๑ สำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๗๓ สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑ จัดทำบันทึกผลการสำรวจร่วมไทย – กพช. ในการตรวจสอบสภาพและที่ตั้งที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๗๓
๑.๑.๒ ประชุมหารือเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานผลการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๓ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือน ธ.ค.๖๑ ได้ร้อยละ ๒๗ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กพช. (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีแผนงานสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๑ ของหลักเขตแดนที่ ๗๓ และจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย – กพช.)
๑.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
๑.๒.๑ เมื่อ ๓ – ๔ ธ.ค.๖๑ พัฒนาพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านบ้านร่วมสุข ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตร.
๑.๒.๒ เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๑ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กพช. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านร่วมสุข ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๒๐ คน ได้รับความได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้ กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านไม้รูด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม