เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

อ่าน 776 ครั้ง

๔. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา
หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ซึ่งจะสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดน
ไทย – มาเลเซียในพื้นที่ความเร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) ตอน G และตอน H (BP 23/77 – BP 27) และพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C- BP 16) ตอน A – ตอน D (BP 8C – BP 12/15) ระยะทางประมาณ ๓๐ กม. ในพื้นที่ อ.สะเดา จว.ส.ข. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑ สำรวจกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิม (Refixation Survey) จำนวน ๑๕ หลัก
๔.๒ สำรวจสายวงรอบซ้ำ (Resurvey) หลังจากที่ได้มีการกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิม (Refixation Survey) ด้วยวิธีงานวงรอบ หลักเขตแดนจำนวน ๒๐ หลัก
๕ สายวงรอบ รวมระยะทาง ๒.๒๕๐ กม.
๔.๓ ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/Markers) จาก
หลักเขตแดนแบบ C เป็นแบบ B จำนวน ๑๑ หลัก และสร้างหลักเขตแดนแบบ C ใหม่ทดแทน
ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง จำนวน ๖ หลัก
๔.๔ ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๑๑๗ หลัก

๔.๕ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดน
ไทย – มาเลเซีย ตามแผนการปฏิบัติงานในปี งป.๖๒ ถึงปัจจุบัน ได้ระยะทางรวม ๖.๓ กม.
คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของระยะทางรวม ๓๐ กม.
๔.๖ การปฏิบัติอื่นๆ
– เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๑ พ.ท. จีระศักดิ์ บรรเทิง หน.ผทม.กขป.ผท.ทหาร/แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มซ. พบปะหารือระดับแม่กองสนามฯ (CFP Discussion) กับฝ่าย มซ. ซึ่งทั้งสองฝ่ายร่วมกันวางแผนงานการสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในพื้นที่ความเร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) และพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) และสรุปผลงานการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
ณ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มซ. อ.สะเดา จว.ส.ข.