เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

อ่าน 732 ครั้ง

๓. ด้านเมียนมา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – เมียนมา
ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพ หลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน ซ่อมแซมและก่อสร้าง หลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก จว.ช.ร. ร่วมกับฝ่ายเมียนมา
โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑ การสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม และก่อสร้าง หลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน
๓.๑.๑ ตรวจสอบสภาพหมุดดาวเทียม GPS (GPS Master Station) จำนวน ๖ หมุด ร่วมกับฝ่ายเมียนมา เป็นหมุดในฝั่งไทย จำนวน ๓ หมุด และในฝั่งเมียนมา จำนวน ๓ หมุด
พบว่ามีสภาพดีทุกหมุด
๓.๑.๒ ทำการสำรวจ ซ่อมแซม และก่อสร้างหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนฝั่งไทย ได้ จำนวน ๑๓ หลัก จากหลักอ้างอิงเขตแดน ทั้งสิ้น ๑๐๘ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๒
๓.๑.๓ ทำการสำรวจ ซ่อมแซม และก่อสร้างหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนฝั่งเมียนมา ได้ จำนวน ๑๒ หลัก จากหลักอ้างอิงเขตแดน ทั้งสิ้น ๑๐๘ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๑
๓.๑.๔ ผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทำการสำรวจ ซ่อมแซม และก่อสร้างหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดน ได้ จำนวน ๒๕ หลัก จากหลักเขตแดนและ
หลักอ้างอิงเขตแดน ทั้งสิ้น ๒๑๓ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๒
๓.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
๓.๒.๑ เมื่อ ๑๒ – ๑๕ ธ.ค.๖๑ พัฒนาพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านเวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จว.ช.ร.
๓.๒.๒ เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๖๑ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – เมียนมา และการสำรวจและซ่อมแซมหลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน ร่วมไทย – เมียนมา ณ ศาลา
อเนกประสงค์บ้านเวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๗๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้
กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้ว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้

ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
๓.๒.๓ เมื่อ ๑๘ – ๑๙ ธ.ค.๖๑ กองสนามสำรวจและซ่อมแซม หลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน ร่วมไทย – เมียนมา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมไทย – เมียนมา และพิธีส่ง
ชุดสำรวจร่วมเข้าปฏิบัติงานในภูมิประเทศ ณ อ.แม่สาย จว.ช.ร.