เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

อ่าน 755 ครั้ง

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหาไม่สามารถสร้าง
หลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ที่แบ่งพื้นที่การสำรวจไว้ทั้งหมด
เป็นตอนๆ จำนวน ๑๖ ตอน โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๒.๑ การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง
๒.๒.๑ สำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ :๒๕๐ จำนวน ๑ ระวาง และก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๒/๑ เป็นหลักเขตแดนแบบ ๓ (บริเวณห้วยดอน) อ.โขงเจียม จว.อ.บ. แล้วเสร็จ
๒.๒.๒ พิจารณาดำเนินการลากเส้นเขตแดน (Alignment) ที่ต่อเนื่องที่แต่ละฝ่ายยึดถือทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและในพื้นที่ที่ถูกดัดแปลงในแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑:๒๕๐ บริเวณที่จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๐๓, ๐๔ และ ๐๕ (บริเวณสามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๓ หารือการลากแนวสันปันน้ำที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม บริเวณแก่งผาได
อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๔ ตรวจสภาพหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๑ บริเวณ ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จว.อ.บ.
ซึ่งได้รับการประสานจากส่วนราชการในพื้นที่ว่าได้รับความเสียหาย โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๑ ยังตั้งอยู่ตำแหน่งเดิมสภาพโดยรวมมีความแข็งแรงมั่นคงดี
มีความเสียหายเพียงบางส่วน คือ เครื่องหมายสัญลักษณ์ประเทศ และตัวหนังสือของทั้งสองประเทศ
ถูกทุบด้วยของแข็งจนไม่สามารถสังเกตเห็นรายละเอียดต่างๆ ได้ นอกจากนั้นตามเหลี่ยม
ของหลักเขตแดนยังมีรอยทุบแตกเป็นแห่งๆ
๒.๑.๕ รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก
ร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้น ตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา
๒.๑.๖ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๒๕
๒.๒ การปฏิบัติงานอื่นๆ
– เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๖๑ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน
ทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับคณะครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ที่ รร.บ้านหัวเห่ว ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.บ้านหัวเห่ว
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๗๐ คน
๒.๓ สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณตามลำแม่น้ำโขงดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศของดอนหาดทรายแก่งผาก้อนหินและฝั่งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ ถ่ายทอดเส้นเขตแดนลงในแผนที่แม่น้ำโขงฉบับใหม่ร่วมระหว่างไทย-ลาว มาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐
ตามวิธีการทางเทคนิคของแต่ละฝ่าย สรุปได้ดังนี้
๒.๓.๑ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพภูมิประเทศตามลำแม่น้ำโขง บริเวณพื้นที่ อ.ธาตุพนม จว.น.พ. อ.ดอนตาล จว.ม.ก. อ.ชานุมาน จว.อ.จ. อ.เขมราฐ อ.นาตาล อ.โขงเจียม จว.อ.บ.
ตรงข้ามเมืองหินบูน เมืองหนองบก แขวงคำม่วน เมืองนครไกสอน เมืองพรมวิหาน เมืองไชพูทอง เมืองสอนคอน แขวงสะหวันนะเขต เมืองคอนพะเพ็ง เมืองคงเซโดน แขวงสาสะวัน เมืองชนะสมบูน และ เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก โดยทำการสำรวจสภาพภูมิประเทศทางกายภาพของดอน
และแก่ง พร้อมทั้งทำการวัดความลึกของน้ำ และวัดระยะห่างระหว่างฝั่งกับภูมิประเทศที่อยู่ในแม่น้ำโขง จำนวน ๑๖ บริเวณ แล้วเสร็จ
๒.๓.๒ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำรวจได้ทั้งหมด ๕๗ บริเวณคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐