เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อ่าน 763 ครั้ง

๓.ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา
หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ซึ่งจะสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซียในพื้นที่ความเร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) ตอน G และตอน H (BP 23/77 – BP 27) และพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C– BP 16) ตอน A – ตอน D (BP 8C – BP 12/15) ระยะทางประมาณ
๓๐ กม. ในพื้นที่ อ.สะเดา จว.ส.ข. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑ สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน III ตอน G เสร็จเรียบร้อย รวมระยะทาง ๖.๓ กม. และหลักเขตแดนจำนวน ๑๑๗ หลัก เสร็จเรียบร้อย
๓.๒ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน III ตอน G ตั้งแต่หลักเขตแดน BP23/77– BP 23/112 รวมหลักเขตแดน จำนวน ๓๕ หลัก
๓.๓ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย -มาเลเซีย ตามแผนการปฏิบัติงานในปี งป.๖๒ ถึงปัจจุบัน ได้ระยะทางรวม ๒ กม. คิดเป็นร้อยละ ๗ ของระยะทางรวม ๓๐ กม.
๓.๔ การปฏิบัติอื่นๆ
๓.๔.๑ เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๑ พ.ท. จีระศักดิ์ บันเทิง แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มซ. เป็นผู้แทน ผท.ทหาร บรรยายสรุปในโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ ตชด. ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนของ บก.ตชด.ภาค ๔ เรื่อง การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มซ. ณ หอประชุมพนมไพร อ.เมือง จว.ส.ข. โดยมี พล.ต.ต. ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย หัวหน้าชุดเฝ้าตรวจ ผบ.ร้อย ตชด. และ สว. งานการข่าว รวมทั้งสิ้น ๗๐ นาย
๓.๔.๒ เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๖๑ พ.ท. จีระศักดิ์ บันเทิง แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย-มาเลเซีย และ SrSasikumar A/L M Krishnan แม่กองสนามฝ่ายมาเลเซีย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายได้ประชุมหารือในการเตรียมการประชุมปรึกษาหารือระดับ ผอ.โครงการร่วมไทย –มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๕ (DIS–CPD–35) ณ อ.เมือง จว.ช.ม. ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ต.ค.๖๑ และการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมฯครั้งที่ ๔๘ (JTC–48) ซึ่งมีกำหนดในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พ.ย.๖๑ ณ เมืองพัทยา จว.ช.บ.
๓.๔.๓ ระหว่างวันที่ ๒๓– ๒๕ ต.ค.๖๑ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มซ. ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่โครงการร่วมไทย –มาเลเซีย จัดการประชุมปรึกษาหารือระดับ ผอ.โครงการร่วมไทย

– มาเลเซียครั้งที่ ๓๕ (DIS–CPD–35) ณ อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมี พ.อ.เอื้อมเกียรติ เจริญสม ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/ผอ.โครงการร่วมไทย – มาเลเซีย เป็นประธานฝ่ายไทย และ SR MOHD LATIF BIN ZAINAL ผอ.กองสำรวจและทำแผนที่ มาเลเซีย/ผอ.โครงการร่วมมาเลเซีย – ไทย เป็นประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย