เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

อ่าน 797 ครั้ง

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหาไม่สามารถสร้าง หลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย – ลาว ที่แบ่งพื้นที่การสำรวจไว้ทั้งหมด เป็นตอนๆ จำนวน ๑๖ ตอน โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๒.๑ การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง
๒.๒.๑ จัดทำรายงานผลการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑ : ๕,๐๐๐ และจัดเตรียมข้อมูลที่จะใช้ในการสำรวจเก็บรายละเอียดและก่อสร้างหลักเขตแดน บริเวณที่วางแผนจะก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๑ และ ๑๕ – ๐๒ (ห้วยดอน) อ.โขงเจียม จว.อ.บ. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๒.๒ พิจารณาดำเนินการลากเส้นเขตแดน (Alignment) ที่ต่อเนื่องที่แต่ละฝ่ายยึดถือในพื้นที่ที่ถูกดัดแปลงในแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ บริเวณที่จะกำหนดจุดก่อสร้าง หลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๐๓, ๐๔ และ ๐๕ (บริเวณสามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๓ หารือการลากแนวสันปันน้ำที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๔ พิจารณากำหนดจุดที่จะก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๖/๑ (บริเวณสันปันน้ำก่อนขึ้นหน้าผา) ในแผนผังสนาม อ.สิรินธร จว.อ.บ. แล้วเสร็จ
๒.๑.๕ รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดนเพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (HistoricalRecord) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย–ลาว ที่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา
๒.๑.๖ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๘
๒.๒ การปฏิบัติงานอื่นๆ
– เมื่อ ๒๒ ต.ค.๖๑ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับคณะครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ที่ รร.บ้านเวินบึก ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯยังได้มอบเครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.บ้านเวินบึก เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๗๐ คน
๒.๓ สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณตามลำแม่น้ำโขงดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศของดอนหาดทรายแก่งผาก้อนหินและฝั่งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ ถ่ายทอดเส้นเขตแดนลงในแผนที่แม่น้ำโขงฉบับใหม่ร่วมระหว่างไทย-ลาว มาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐ ตามวิธีการทางเทคนิคของแต่ละฝ่าย สรุปได้ดังนี้
๒.๓.๑ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพภูมิประเทศตามลำแม่น้ำโขงบริเวณพื้นที่ อ.เชียงแสน อ.เชียงของ อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. อ.เชียงคาน อ.ปากชม จว.ล.ย. ตรงข้ามเมืองต้นผึ้ง เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว และเมืองชนะคาม เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ โดยทำการสำรวจสภาพ ภูมิประเทศทางกายภาพของดอนและแก่งพร้อมทั้งทำการวัดความลึกของน้ำและวัดระยะห่างระหว่างฝั่งกับภูมิประเทศที่อยู่ในแม่น้ำโขง จำนวน ๑๖ บริเวณแล้วเสร็จ
๒.๓.๒ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๘