เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ่าน 831 ครั้ง

กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ ตอนที่ ๕
(หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) สำรวจในพื้นที่ จว.ส.ร. และ จว.ศ.ก. และพื้นที่ตอนที่ ๑ (หลักเขตแดนที่ ๗๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๗๓) สำรวจในพื้นที่ จว.ต.ร. ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ปี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยปฏิบัติตามแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก ได้แก่ หลักเขตแดนที่ ๒ ถึง หลักเขตแดนที่ ๑ และ หลักเขตแดนที่ ๗๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๗๓ โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
สำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๗๑

๑.๑ สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๗๑ ที่จัดทำขึ้นในปีคริสต์ศักราช ๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และปีคริสต์ศักราช ๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๒ ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม จำนวน ๒ หมุด พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบและการสำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ
๑.๓ กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและการสำรวจเก็บข้อมูลภูมิประเทศ
๑.๔ ประชุมหารือเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานผลการสำรวจประจำวัน
๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้ร้อยละ ๕๕ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีแผนงานสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๕ จากหลักเขตแดนที่ ๒ ถึงหลักเขตแดนที่ ๑ และพื้นที่ตอนที่ ๑ จากหลักเขตแดนที่ ๗๑ ถึงหลักเขตแดนที่ ๗๓
๒. สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณบ้านมะม่วง สรุปได้ดังนี้
๒.๑ ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม จำนวน ๒ หมุด พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบและการสำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ
๒.๒ สำรวจวงรอบบริเวณบริเวณบ้านมะม่วง ได้จำนวน ๑๔ สถานี
๒.๓ สำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนาม
๒.๔ จัดทำเอกสารผลการสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา ในการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณบ้านมะม่วง และเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๒.๕ ผลการสำรวจได้แผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐ พร้อมข้อมูลสภาพภูมิประเทศ และได้มีการลงนามร่วมกันโดยหัวหน้าชุดสำรวจทั้งสองฝ่าย
๒.๖ รวมผลการปฏิบัติงานทั้งหมดได้ประมาณร้อยละ ๑๐๐
๓. การปฏิบัติอื่นๆ
๓.๑ เมื่อวันที่ ๑ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พัฒนาพื้นที่และทาสีศาลาอเนกประสงค์
บ้านห้วงบอน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
๓.๒ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วม ไ ทย – กัมพูชา ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วงบอน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๑๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้ กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านห้วงบอน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม