เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ่าน 736 ครั้ง

กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย เพื่อสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน III ตอน D ตั้งแต่ BP 18B – BP 20A รวมระยะทาง ๕.๑ กม. และหลักเขตแดนจำนวน ๘๕ หลัก โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑. พื้นที่ความเร่งด่วน III ตอน D ตั้งแต่ BP 18B – BP 20A
๑.๑ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน III ตอน D ตั้งแต่ BP 18B – BP 20A และทำการรังวัดอาซิมุทจากดวงอาทิตย์ จำนวน ๔ สถานีรังวัด
๑.๒ สำรวจกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิม (Refixation Survey) ตั้งแต่ BP 18B – BP 20A จำนวน ๑๘ หลัก
๑.๓ สำรวจสายวงรอบซ้ำหลังจากที่ได้มีการ Refixation Survey ด้วยวิธีงานวงรอบ (Resurvey) รวมระยะทาง ๑.๘๖๓ กม.
๑.๔ ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/Markers) จากหลักเขตแดนแบบ C เป็นแบบ B จำนวน ๑๐ หลัก
๑.๕ ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๘๕ หลัก
๑.๖ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดน ไทย – มซ. ตามแผนการปฏิบัติงานในปี งป.๖๑ ถึงปัจจุบัน ได้ระยะทางรวม ๒๐.๖๔ กม.คิดเป็น ร้อยละ ๗๓.๗๑ ของระยะทางรวม ๒๘ กม.
๒. การปฏิบัติอื่น ๆ