เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ่าน 811 ครั้ง

กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ปฏิบัติงานสำรวจร่วม กับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคในพื้นที่ที่ยังมีปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง จากการสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว ไปใช้ในการสนับสนุน การแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑. การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง
๑.๑ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑ : ๕,๐๐๐ บริเวณที่วางแผนจะก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๑ และ ๑๕ – ๐๒ (ห้วยดอน) อ.โขงเจียม จว.อ.บ. จำนวน ๖ ระวาง
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๑.๒ เปรียบเทียบแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๑๖ ระวาง บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๘ และ ๑๕ – ๐๙ อ.สิรินธร จว.อ.บ.ในคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ
๑.๓ หารือการลากแนวสันปันน้ำที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม บริเวณแก่งผาได
อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๑.๔ จัดทำบันทึกผลการลากแนวสันปันน้ำที่ต่อเนื่องในแผนผังสนามบริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๓ – ๓๓ และ ๓ – ๓๔ อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น. แล้วเสร็จ
๑.๕ รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้น ตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา
๑.๖ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๕๐

๒. การปฏิบัติอื่น ๆ
– เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๑ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำ
หลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ
ให้กับคณะครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ที่ รร.บ้านหนองชาด ต.คำเขื่อนแก้ว
อ.สิรินธร จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.บ้านหนองชาด เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๖๐ คน