เดือน เมษายน ๒๕๖๑

อ่าน 687 ครั้ง

กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ ตอนที่ ๕
(หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) สำรวจในพื้นที่ จว.ส.ร. และ จว.ศ.ก. และพื้นที่ตอนที่ ๑ (หลักเขตแดนที่ ๗๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๗๓) สำรวจในพื้นที่ จว.ต.ร. ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ปี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยปฏิบัติตามแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก ได้แก่ หลักเขตแดนที่ ๒ ถึง หลักเขตแดนที่ ๑ และ หลักเขตแดนที่ ๗๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๗๓ โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
สำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๗๑

๑.๑ ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๗๑ ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน
๑.๒ สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้อง
ตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๗๑ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ
ปี ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๓ ประชุมหารือเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานผลการสำรวจประจำวัน
๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงเดือน เม.ย.๖๑
ได้ร้อยละ ๕๐ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กพช. (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
มีแผนงานสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๕ จากหลักเขตแดนที่ ๕ ถึงหลักเขตแดนที่ ๑ และพื้นที่ตอนที่ ๑ จากหลักเขตแดนที่ ๗๑ ถึงหลักเขตแดนที่ ๗๓)

๒. สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณบ้านมะม่วง สรุปได้ดังนี้
๒.๑ กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและการสำรวจเก็บข้อมูลภูมิประเทศ
๒.๒ ประชุมหารือเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานผลการสำรวจประจำวัน
๒.๓ รวมผลการปฏิบัติงานทั้งหมดได้ประมาณร้อยละ ๓๐
๓. การปฏิบัติอื่นๆ
๓.๑ เมื่อ ๖ – ๘ เม.ย.๖๑ พัฒนาพื้นที่และทาสีศาลาอเนกประสงค์บ้านตาหนึก
ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ต.ร.
๓.๒ เมื่อ ๙ เม.ย.๖๑ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กพช. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านตาหนึก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ต.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๑๕ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านตาหนึก เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม