เดือน เมษายน ๒๕๖๑

อ่าน 721 ครั้ง

กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย     เพื่อสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ       พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน III  ตอน D ตั้งแต่ BP 18B – BP 20A รวมระยะทาง ๕.๑ กม. และหลักเขตแดนจำนวน ๘๕ หลัก โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้

         ๑. พื้นที่ความเร่งด่วน III ตอน D ตั้งแต่ BP 18B – BP 20A

              ๑.๑ สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน III ตอน D ตั้งแต่ BP 18B – BP 20A ได้จำนวน ๘๕ หลัก ระยะทาง ๕.๑ กม.

             ๑.๒ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน III ตอน D ตั้งแต่ BP 18B – BP 19/15 ได้จำนวน ๔๑ หลัก ระยะทาง ๒.๔๕ กม.

              ๑.๓ ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) ตอน D ตั้งแต่ BP 18B – BP 20A ได้ร้อยละ ๓๗

              ๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดน ไทย –  มซ. ตามแผนการปฏิบัติงานในปี งป.๖๑ ถึงปัจจุบัน ได้ระยะทางรวม ๑๗.๙๙ กม. คิดเป็น  ร้อยละ ๖๔.๒๕ ของระยะทางรวม ๒๘ กม.

 

          ๒. การปฏิบัติอื่น ๆ

              – พ.ท. จีระศักดิ์ บรรเทิง หน.ผทม.กขป.ผท.ทหาร/แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดน ไทย – มซ. เป็นผู้แทน จก.ผท.ทหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.)

ไทย – มซ. ครั้งที่ ๑๐๗ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เม.ย.๖๑ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. โดยฝ่ายไทยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทน.๔/ประธานคณะทำงาน ขว./ปจว. /ประธาน กชภ.
ฝ่ายไทย และฝ่าย มซ. มี LT GEN DATUK AZIZAN BIN MD DELIN ผบ.กกล.ทบ.สนาม
ภาคตะวันตก มซ./ประธาน กชภ. ฝ่าย มซ. เป็นประธานร่วม