เดือน เมษายน ๒๕๖๑

อ่าน 742 ครั้ง

กองสนามสำรวจตรวจสอบและก่อสร้างหลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดนร่วมไทย – เมียนมา ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายเมียนมาเพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพ หลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน และก่อสร้างหลักเขตแดน บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก จว.ช.ร. ร่วมกับ ฝ่ายเมียนมา โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑. งานสำรวจตรวจสอบและก่อสร้างหลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน
๑.๑ ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพหลักเขตแดนได้จำนวน ๙๕ หลัก จากหลักเขตแดนทั้งสิ้น ๙๕ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๒ ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพหลักอ้างอิงเขตแดนฝั่งไทยได้จำนวน ๔๑๓ หลัก จาก หลักอ้างอิงเขตแดน ทั้งสิ้น ๔๑๓ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๓ ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพหลักอ้างอิงเขตแดนฝั่งเมียนมาได้จำนวน ๔๑๓ หลัก จากหลักอ้างอิงเขตแดน ทั้งสิ้น ๔๑๓ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๔ ทำการก่อสร้างหลักเขตแดน แบบ B ได้จำนวน ๑๘ หลัก จากหลักเขตแดน
แบบ B ทั้งสิ้น ๑๘ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๕. ตรวจสอบพื้นที่รุกล้ำแนวเขตแดนได้จำนวน ๑๐ พื้นที่ เมื่อรวมกับผลการสำรวจ ที่ผ่านมา สามารถทำการสำรวจได้รวม ๑๓ พื้นที่ จากพื้นที่รุกล้ำแนวเขตแดนทั้งสิ้น ๑๓ พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๖ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐