เดือน เมษายน ๒๕๖๑

อ่าน 744 ครั้ง

กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ปฏิบัติงานสำรวจร่วม กับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคในพื้นที่ที่ยังมีปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง จากการสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว ไปใช้ในการสนับสนุน การแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑. การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง
๑.๑ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑ : ๕,๐๐๐ บริเวณที่วางแผนจะก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๑ และ ๑๕ – ๐๒ (ห้วยดอน) อ.โขงเจียม จว.อ.บ. จำนวน ๖ ระวาง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๑.๒ เปรียบเทียบแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๑๖ ระวาง บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๘ และ ๑๕ – ๐๙ อ.สิรินธร จว.อ.บ.ในคอมพิวเตอร์ แต่ยัง
ไม่แล้วเสร็จ
๑.๓ หารือการลากแนวสันปันน้ำที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม บริเวณแก่งผาได
อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๑.๔ พิจารณาลากแนวสันปันน้ำที่ต่อเนื่องในแผนผังสนามบริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๓ – ๓๓ และ ๓ – ๓๔ อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น.แล้วเสร็จ
๑.๕ รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้น ตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา
๑.๖ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๐
๒. การปฏิบัติอื่น ๆ
– เมื่อ ๒๖ – ๒๘ เม.ย.๖๑ ผอ.โครงการร่วมไทย – ลาว และแม่กองสนามฯ ไทย – ลาว เข้าร่วมประชุมพบปะหารือคณะผู้อำนวยการโครงการร่วมไทย – ลาว ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว.