เดือน มีนาคม ๒๕๖๑

อ่าน 836 ครั้ง

กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ ตอนที่ ๕
(หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) สำรวจในพื้นที่ จว.ส.ร. และ จว.ศ.ก. และพื้นที่ตอนที่ ๑ (หลักเขตแดนที่ ๗๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๗๓) สำรวจในพื้นที่ จว.ต.ร. ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ปี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยปฏิบัติตามแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ในปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก ได้แก่ หลักเขตแดนที่ ๒ ถึง
หลักเขตแดนที่ ๑ และ หลักเขตแดนที่ ๗๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๗๓ โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
สำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๗๑

๑.๑ ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๗๑ ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน
๑.๒ สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๗๑ ที่จัดทำขึ้นในปีคริสต์ศักราช ๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ปีคริสต์ศักราช ๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๓ ประชุมหารือเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานผลการสำรวจประจำวัน
๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ได้ร้อยละ ๔๕ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีแผนงานสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๕ จากหลักเขตแดนที่ ๕ ถึงหลักเขตแดนที่ ๑ และพื้นที่ตอนที่ ๑ จากหลักเขตแดนที่ ๗๑ ถึงหลักเขตแดนที่ ๗๓)
๒. สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณบ้านมะม่วง สรุปได้ดังนี้
๒.๑ สำรวจภูมิประเทศเบื้องต้นและตรวจสภาพหมุดหลักฐาน GPS
๒.๒ ประชุมหารือเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานผลการสำรวจประจำวัน
๒.๓ รวมผลการปฏิบัติงานทั้งหมดได้ประมาณร้อยละ ๑๕
๓. การปฏิบัติอื่นๆ
๓.๑ เมื่อวันที่ ๑ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ พัฒนาพื้นที่และทาสีศาลาอเนกประสงค์
บ้านห้วงโสม ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
๓.๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วม ไทย – กัมพูชา ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วงโสม ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๑๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้ กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านห้วงโสม เพื่อส่งเสริม ให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม