เดือน มีนาคม ๒๕๖๑

อ่าน 693 ครั้ง

กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย เพื่อสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน III ตอน C ตั้งแต่ BP 17D/31 – BP 18B รวมระยะทาง ๕.๐ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๑๒๒ หลัก โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑. พื้นที่ความเร่งด่วน III ตอน C ตั้งแต่ BP 17D/31 – BP 18B
๑.๑ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) จำนวน ๑๒๒ หลัก
๑.๒ การสำรวจสายวงรอบซ้ำหลังจากที่ได้มีการ Refixation Survey ด้วยวิธีงานวงรอบ (Resurvey) หลักเขตแดนจำนวน ๒๕ หลัก
๑.๓ การปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/Markers) จากหลักเขตแดนแบบ C เป็นแบบ B จำนวน ๑๑ หลัก
๑.๔ ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๑๒๒ หลัก
๑.๕ ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) ตอน C ตั้งแต่หลักเขตแดนที่ BP 17D/31 – BP 18B เสร็จเรียบร้อย รวมระยะทาง ๕.๐ กม. จำนวน ๑๒๒ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๖ รวมผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕ ของ ระยะทาง รวม ๒๘ กม.
๒. การปฏิบัติอื่น ๆ
๒.๑ เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๑ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มซ. จัดงานประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน โดยการบรรยายพิเศษเรื่องการสำรวจและจัดทำหลัก เขตแดนไทย – มซ. พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา และนำสันทนาการให้กับ ข้าราชการ หน่วยงาน ในท้องถิ่น คณะอาจารย์นักเรียน และประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย – มซ. พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และนำสันทนาการให้กับข้าราชการของหน่วยงาน ในพื้นที่ ผู้นำชุมชน คณะอาจารย์ นักเรียน และประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย – มซ. ได้รับฟัง ณ อาคารพลศึกษา รร.สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ต.สะเดา อ.สะเดา จว.ส.ข.
๒.๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๑ มีการประชุมพบปะหารือระดับแม่กองสนามฯ (CFP Discussion) ซึ่งทั้งสองฝ่ายร่วมกันวางแผนงานการสำรวจฯ ในไตรมาส 3 และ 4 และสรุป ผลงานที่ผ่านมา ในพื้นที่ความเร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) ตอน D – F (BP 18B – BP 23/77) ณ กองสนามฯ ฝ่ายไทย ต.สะเดา อ.สะเดา จว.ส.ข.