เดือน มีนาคม ๒๕๖๑

อ่าน 757 ครั้ง

กองสนามสำรวจตรวจสอบและก่อสร้างหลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดนร่วมไทย – เมียนมา ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายเมียนมาเพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพ หลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน และก่อสร้างหลักเขตแดน บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก จว.ช.ร. ร่วมกับ ฝ่ายเมียนมา โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑. งานสำรวจตรวจสอบและก่อสร้างหลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน
๑.๑ ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพหลักเขตแดนได้จำนวน ๓๗ หลัก เมื่อรวมกับผลการสำรวจที่ผ่านมา สามารถทำการสำรวจได้ รวม ๙๕ หลัก จากหลักเขตแดนทั้งสิ้น ๙๕ หลัก คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
๑.๒ ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพหลักอ้างอิงเขตแดนฝั่งไทยได้จำนวน ๑๖๓ หลัก เมื่อรวมกับผลการสำรวจที่ผ่านมา สามารถทำการสำรวจได้ รวม ๔๑๓ หลัก จากหลักอ้างอิงเขตแดนทั้งสิ้น ๔๑๓ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๓ ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพหลักอ้างอิงเขตแดนฝั่งเมียนมาได้จำนวน ๑๖๙ หลัก เมื่อรวมกับผลการสำรวจที่ผ่านมา สามารถทำการสำรวจได้ รวม ๔๑๓ หลัก จากหลักอ้างอิงเขตแดน ทั้งสิ้น ๔๑๓ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๔ ทำการก่อสร้างหลักเขตแดน แบบ B ได้จำนวน ๘ หลัก เมื่อรวมกับผลการก่อสร้าง ที่ผ่านมา สามารถทำการก่อสร้างได้ รวม ๑๘ หลัก จากหลักเขตแดนแบบ B ทั้งสิ้น ๑๘ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๕. ตรวจสอบพื้นที่รุกล้ำแนวเขตแดนได้จำนวน ๓ พื้นที่ จากพื้นที่รุกล้ำแนวเขตแดน ทั้งสิ้น ๑๓ พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๒๓
๑.๖ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๕