เดือน มีนาคม ๒๕๖๑

อ่าน 831 ครั้ง

กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ปฏิบัติงานสำรวจร่วม กับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคในพื้นที่ที่ยังมีปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง จากการสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว ไปใช้ในการสนับสนุน การแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑. การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง
๑.๑ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑ : ๕,๐๐๐ บริเวณที่วางแผนจะก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๑ และ ๑๕ – ๐๒ (ห้วยดอน) อ.โขงเจียม จว.อ.บ. จำนวน ๖ ระวาง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๑.๒ จัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๑๖ ระวาง บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๘ และ ๑๕ – ๐๙ อ.สิรินธร จว.อ.บ.แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๑.๓ หารือการลากแนวสันปันน้ำที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม บริเวณแก่งผาได
อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. และพิจารณาลากแนวสันปันน้ำที่ต่อเนื่องในแผนผังสนามบริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๓ – ๓๓ และ ๓ – ๓๔ อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น.
๑.๔ รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วม
ระหว่างไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้น ตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา
๑.๕ การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – ลาว เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่าง ไทย – ลาว เมื่อ ๑๓ มี.ค.๖๑ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลัก เขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับคณะครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ที่ รร.บ้านโนนสูง ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.บ้านเก่ากลาง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๘๐ คน
๑.๖ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๕
๒. การปฏิบัติอื่น ๆ
– เมื่อ ๑๙ – ๒๒ มี.ค.๖๑ ผอ.โครงการร่วมไทย – ลาว และแม่กองสนามฯ เข้าร่วม การตรวจภูมิประเทศระหว่างคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสทั้งสองฝ่าย บริเวณแก่งผาได บริเวณผาตั้ง – ผาบ่อง และบริเวณผาหม่น อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.