เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่าน 624 ครั้ง

๓. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑. ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดน
ที่ ๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๒๓) สำรวจในพื้นที่ จว.ส.ร. และ จว.ศ.ก. และพื้นที่ตอนที่ ๑ (หลักเขตแดน
ที่ ๗๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๗๓) สำรวจในพื้นที่ จว.ต.ร. ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ปี ๒๕๔๖
ตามแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก ได้แก่ หลักเขตแดนที่ ๒ ถึง หลักเขตแดนที่ ๑ และ หลักเขตแดนที่ ๗๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๗๓ โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑ สำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๗๑
๑.๑.๑ ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๗๑ ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน
๑.๑.๒ สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๗๑ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และปี ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
สำรวจฝ่ายเดียว เพื่อรวบรวมข้อมูลในการกำหนดท่าทีของฝ่ายไทย
๑.๑.๓ ประชุมหารือเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน
๑.๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๐
๑.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
๑.๒.๑ เมื่อ ๖ – ๘ ก.พ.๖๑ พัฒนาพื้นที่และทาสีศาลาอเนกประสงค์บ้านแสนสนุก
ต.บัวเชด อ.บัวเชด จว.ส.ร.
๑.๒.๒ เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๑ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่าง
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแสนสนุก ต.บัวเชด อ.บัวเชด จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๑๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านแสนสนุก เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย
เล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม