เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่าน 780 ครั้ง

๔. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา
หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม
และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ใน พื้นที่ความเร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) ตอน A – F (BP 16 – BP 23/77) ระยะทางประมาณ ๒๘ กม. อ.สะเดา จว.ส.ข. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑ พื้นที่ความเร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) ตอน B ตั้งแต่ BP 17B – BP 17D/31
๔.๑.๑ การสำรวจกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิม (Refixation Survey) จำนวน ๑๙ หลัก
๔.๑.๒ การสำรวจสายวงรอบซ้ำหลังจากที่ได้มีการ Refixation Survey ด้วยวิธีงานวงรอบ (Resurvey) จำนวน ๙ สายวงรอบ รวมระยะทาง ๒.๗ กม.
๔.๑.๓ การปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/Markers) จากหลักเขตแดนแบบ C เป็นแบบ B จำนวน ๘ หลัก
๔.๑.๔ ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๑๑๕ หลัก
๔.๑.๕ ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) ตอน B ตั้งแต่
BP 17B – BP 17D/31 แล้วเสร็จ
๔.๒ ในพื้นที่ความเร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) ตอน C ตั้งแต่ BP 17D/31 – BP 18B
– สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน III ตอน C
รวมระยะทาง ๕.๐ กม. จำนวน ๑๒๒ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔.๓ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๐
๔.๔ การปฏิบัติอื่นๆ
– กองสนามฯ ได้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งกองสนามฯ จากที่ตั้งเดิมอาคารคลังสินค้าเก่า
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จว.ส.ข. เป็น บ้านเลขที่ ๘๒ ถ.กาญจนวนิช
ต.สะเดา อ.สะเดา จว.ส.ข. และได้เคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งแห่งใหม่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๑ ก.พ.๖๑
– พ.อ. เอื้อมเกียรติ เจริญสม ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/ผอ.โครงการร่วมไทย – มาเลเซีย
พ.อ. จิตรกร ใบรักษา รอง ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจและเจ้าหน้าที่ชุด รปภ. กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย เข้าร่วมพิธีส่งชุดสำรวจร่วมเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่และตรวจภูมิประเทศร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) และพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C – BP 16) ณ ห้องประชุมหน่วยรักษาความปลอดภัยชายแดนมาเลเซีย เมืองปาดังเบซาร์ รัฐปะลิส มซ. ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ ก.พ.๖๑ โดยมี Sr Mohd Latif Bin Zainal ผอ.โครงการร่วมมาเลเซีย – ไทย เป็นเจ้าภาพร่วม และมีผู้แทนส่วนราชการจำนวน ๑๒ หน่วยงาน จากฝ่ายไทยในพื้นที่ปฏิบัติงานเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
– พ.ท. จีระศักดิ์ บรรเทิง หน.ผทม.กขป.ผท.ทหาร/แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย เป็นผู้แทน จก.ผท.ทหาร เข้าร่วมการประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๐๗ (ฝ่ายไทย) วันที่ ๘ ก.พ.๖๑ ณ ห้องประชุม บก.มทบ.๔๒
ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. โดยมี รอง มทภ.๔ เป็นประธาน

– พ.ท. จีระศักดิ์ บรรเทิง หน.ผทม.กขป.ผท.ทหาร/แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย เป็นผู้แทน จก.ผท.ทหาร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดน (BMWG) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ ก.พ.๖๑ ณ โรงแรมเอเซี่ยนหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. โดยมีนายเกษม ทวีปัญญสกุล ผอ.สชป.สมช./ประธานคณะทำงานด้านการจัดการชายแดน (ฝ่ายไทย) เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย