เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่าน 675 ครั้ง

๓. ด้านเมียนมา
งานสำรวจตรวจสอบและก่อสร้างหลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดนร่วมไทย – เมียนมา
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายเมียนมาเพื่อตรวจสอบสภาพ หลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน และก่อสร้างหลักเขตแดน บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก จว.ช.ร. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
งานสำรวจตรวจสอบและก่อสร้างหลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน
๓.๑ ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพหลักเขตแดนได้จำนวน ๓๕ หลัก เมื่อรวมกับผลการสำรวจที่ผ่านมาสามารถทำการสำรวจได้ รวม ๕๘ หลัก จากหลักเขตแดนทั้งสิ้น ๙๕ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๖๑
๓.๒ ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพหลักอ้างอิงเขตแดนฝั่งไทยได้จำนวน ๑๔๘ หลัก
เมื่อรวมกับผลการสำรวจที่ผ่านมาสามารถทำการสำรวจได้ รวม ๒๕๐ หลัก จากหลักอ้างอิงเขตแดน ทั้งสิ้น ๔๑๓ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๖๐
๓.๓ ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพหลักอ้างอิงเขตแดนฝั่งเมียนมาได้จำนวน ๑๔๕ หลัก
เมื่อรวมกับผลการสำรวจที่ผ่านมาสามารถทำการสำรวจได้ รวม ๒๔๔ หลัก จากหลักอ้างอิงเขตแดน ทั้งสิ้น ๔๑๓ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๕๙
๓.๔ ทำการก่อสร้างหลักเขตแดน แบบ B ได้จำนวน ๘ หลัก เมื่อรวมกับผลการก่อสร้าง
ที่ผ่านมาสามารถทำการก่อสร้างได้ รวม ๑๐ หลัก จากหลักเขตแดนแบบ B ทั้งสิ้น ๑๘ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๕๖
๓.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๕๙