เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่าน 743 ครั้ง

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคในพื้นที่ที่ยังมีปัญหาหลักเขตแดน
ที่คงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว ไปใช้ในการสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๒.๑ การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง
๒.๑.๑ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑ : ๕,๐๐๐ บริเวณที่วางแผนจะก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๑ และ ๑๕ – ๐๒ (ห้วยดอน) อ.โขงเจียม จว.อ.บ. จำนวน ๖ ระวาง
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๒ เปรียบเทียบผลการสำรวจเก็บรายละเอียดในภูมิประเทศสำคัญ (TOPOGRAPHY) บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๘ และ ๑๕ – ๐๙ อ.สิรินธร จว.อ.บ. แล้วเสร็จ
๒.๑.๓ หารือการลากแนวสันปันน้ำที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม บริเวณแก่งผาได
อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.และพิจารณาลากแนวสันปันน้ำที่ต่อเนื่องในแผนผังสนามบริเวณระหว่าง
หลักเขตแดนที่ ๓ – ๓๓ และ ๓ – ๓๔ อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น.
๒.๑.๔ รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก
ร่วมระหว่าง ไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้น ตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา
๒.๑.๕ รวบผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๐
๒.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
๒.๒.๑ เมื่อ ๑๙ ก.พ.๖๑ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับคณะครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ที่ รร.บ้านเก่ากลาง ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.บ้านเก่ากลาง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๗๐ คน
๒.๒.๒ เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๑ แม่กองสนามฯ (ฝ่ายไทย) เข้าร่วมประชุมพบปะกับแม่กองสนามฯ (ฝ่ายลาว) ที่ห้องประชุมด่านพรมแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ.