เดือน มกราคม ๒๕๖๑

อ่าน 681 ครั้ง

๓. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑. ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดน
ที่ ๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๒๓) สำรวจในพื้นที่ จว.ส.ร. และ จว.ศ.ก. และพื้นที่ตอนที่ ๑ (หลักเขตแดน
ที่ ๗๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๗๓) สำรวจในพื้นที่ จว.ต.ร. ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ปี ๒๕๔๖
ตามแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก ได้แก่ หลักเขตแดนที่ ๒ ถึง หลักเขตแดนที่ ๑ และ หลักเขตแดนที่ ๗๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๗๓ โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑
๑.๑.๑ กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและสำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ
บริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑
๑.๑.๒ สำรวจวงรอบบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑ ได้จำนวน ๑๒ สถานี
๑.๑.๓ สำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑
๑.๑.๔ ผลการสำรวจพบหลักเขตแดนที่ ๑ เป็นหลักคอนกรีต สภาพเอนล้ม
และไม่มีฐานราก ทั้งนี้ ชุดสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับที่ตั้งที่ถูกต้องของหลักฯ โดยฝ่ายไทย มีความเห็นว่าที่ตั้งของหลักฯ ที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาจัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และปี ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐ อยู่ห่างจากหลักเขตแดนที่ ๑ (ปัจจุบัน) ไปทางทิศใต้ ประมาณ ๕๙ ม. และได้สร้างหมุดชั่วคราวหลักเขตแดนที่ ๑ (ฝ่ายไทย) ไว้บริเวณดังกล่าว ฝ่ายกัมพูชามีความเห็นว่าที่ตั้งของหลักฯ ที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาจัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และปี ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐ อยู่ห่างจากหลักเขตแดนที่ ๑ (ปัจจุบัน)

ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ ๒๒ ม. และได้สร้างหมุดชั่วคราวหลักเขตแดนที่ ๑ (ฝ่ายกัมพูชา) ไว้บริเวณดังกล่าว
๑.๑.๕ จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๖ รวมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๒
๑.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
๑.๒.๑ เมื่อ ๔ ม.ค.๖๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่โดยรอบหมู่บ้านลันแต้
ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๒.๒ เมื่อ ๕ – ๗ ม.ค.๖๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกทม
ต.จรัส อ.บัวเชด จว.ส.ร..
๑.๒.๓ เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๑ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกทม ต.จรัส อ.บัวเชด จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๒๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านโคกทม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม