เดือน มกราคม ๒๕๖๑

อ่าน 661 ครั้ง

๔. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา
หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม
และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ใน พื้นที่ความเร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) ตอน A – F (BP 16 – BP 23/77) ระยะทางประมาณ ๒๘ กม. อ.สะเดา จว.ส.ข. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑ พื้นที่ความเร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) ตอน B ตั้งแต่ ตั้งแต่ BP 17B – BP 17D/31 ระยะทาง ๕.๕ กม.
๔.๑.๑ สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน III ตอน B ตั้งแต่ BP 17B – BP 17D/31 ได้จำนวน ๑๑๕ หลัก ระยะทาง ๕.๕ กม.
๔.๑.๒ ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ตั้งแต่ BP 17B – BP 17D/31 ได้จำนวน ๑๑๕ หลัก ระยะทาง ๕.๕ กม.
๔.๑.๓ ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน III ตอน B ได้ร้อยละ ๕๐
๔.๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๔
๔.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
– เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๑ พ.ท.จีระศักดิ์ บรรเทิง แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำกองสนามฯ ร่วมกับแม่กองสนามฯ ฝ่ายมาเลเซีย จัดประชุมปรึกษาหารือระดับ แม่กองสนามฯ (CFP Discussion) เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ความเร่งด่วน III และ VI ณ กองสนามฯ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จว.ส.ข.