เดือน มกราคม ๒๕๖๑

อ่าน 719 ครั้ง

๓. ด้านพม่า
งานสำรวจตรวจสอบและก่อสร้างหลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดนร่วมไทย – เมียนมา
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายเมียนมาเพื่อตรวจสอบสภาพ หลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน และก่อสร้างหลักเขตแดน บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก จว.ช.ร. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑ งานสำรวจตรวจสอบและก่อสร้างหลักเขตแดน หลักอ้างอิงเขตแดน
๓.๑.๑ ตรวจสอบสภาพสถานีหลัก (GPS Master Station) จำนวน ๖ หมุด เป็นหมุดฝั่งไทย จำนวน ๓ หมุด และฝั่งเมียนมา จำนวน ๓ หมุด พบว่ามีหมุดสภาพดี จำนวน ๕ หมุด และมีหมุดชำรุด จำนวน ๑ หมุด เป็นสถานีหลักฝั่งไทย หมายเลข THA-MMR (3) ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้นมาใหม่ และได้ทำการรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS ขยายโครงข่ายมายังหมุดหมายเลข THA-MMR (3) ใหม่ ร่วมกันเรียบร้อย
๓.๑.๒ ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพหลักเขตแดนได้จำนวน ๒๓ หลัก จากหลักเขตแดน ทั้งสิ้น ๙๕ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๒๔
๓.๑.๓ ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพหลักอ้างอิงเขตแดนฝั่งไทยได้จำนวน ๑๐๒ หลัก
จากหลักอ้างอิงเขตแดน ทั้งสิ้น ๔๑๓ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๒๕
๓.๑.๔ ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพหลักอ้างอิงเขตแดนฝั่งเมียนมาได้จำนวน ๙๙ หลัก
จากหลักอ้างอิงเขตแดน ทั้งสิ้น ๔๑๓ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๒๔
๓.๑.๕ ทำการก่อสร้างหลักเขตแดน แบบ B ได้จำนวน ๒ หลัก จากหลักเขตแดนแบบ B ทั้งสิ้น ๑๘ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๑๑
๓.๑.๖ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๔
๓.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
– เมื่อ ๙ – ๑๐ ม.ค.๖๑ กองสนามฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมไทย – เมียนมา (JWG)
ณ ห้องประชุมตองยี โรงแรม แม่โขง เดลต้า บูติค โฮเทล อ.แม่สาย จว.ช.ร. และกระทำพิธีส่งชุดสำรวจร่วม เข้าปฏิบัติงานในภูมิประเทศ ณ สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ ๒ อ.แม่สาย จว.ช.ร.