เดือน มกราคม ๒๕๖๑

อ่าน 693 ครั้ง

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคในพื้นที่ที่ยังมีปัญหาหลักเขตแดน
ที่คงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว ไปใช้ในการสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๒.๑ การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง

๒.๑.๑ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑ : ๕,๐๐๐ บริเวณที่วางแผนจะก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๑ และ ๑๕ – ๐๒ (ห้วยดอน) อ.โขงเจียม จว.อ.บ. จำนวน ๖ ระวาง
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๒ เปรียบเทียบผลการสำรวจเก็บรายละเอียดในภูมิประเทศสำคัญ (TOPOGRAPHY) บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๘ และ ๑๕ – ๐๙ อ.สิรินธร จว.อ.บ. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๓ หารือการลากแนวสันปันน้ำที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม บริเวณแก่งผาได
อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.
๒.๑.๔ ปฏิบัติงานรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจ และจัดทำ
หลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่าง ไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้น ตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา
๒.๑.๕ รวบผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๕
๒.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
๒.๒.๑ เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๑ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำ
หลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับคณะครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่
ที่ รร.บ้านหนองแสง เจริญพัฒนา ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๒๐ คน
๒.๒.๒ เมื่อ ๑๖ – ๑๙ ม.ค.๖๑ ผอ.โครงการร่วมไทย – ลาว และแม่กองสนามฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – ลาว (JBC) ครั้งที่ ๑๑ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม ก.ท.