เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

อ่าน 652 ครั้ง

๑. ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) สำรวจในพื้นที่ จว.ส.ร. และ จว.ศ.ก. และพื้นที่ตอนที่ ๑ (หลักเขตแดนที่ ๗๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๗๓) สำรวจในพื้นที่ จว.ต.ร. ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ปี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยปฏิบัติตามแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก ได้แก่ หลักเขตแดนที่ ๒ ถึง หลักเขตแดนที่ ๑ และ หลักเขตแดนที่ ๗๑ ถึง หลักเขตแดนที่ ๗๓ โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒
๑.๑.๑ สำรวจวงรอบบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒ ได้จำนวน ๒๖ สถานี
๑.๑.๒ สำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒
๑.๑.๓ ผลการสำรวจพบหลักเขตแดนที่ ๒ เป็นหลักคอนกรีต สภาพเอนล้มไม่มีฐานรากทั้งนี้ ชุดสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา มีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับผลการสำรวจที่ตั้งของหลักฯ และมีความเห็นว่าที่ตั้งของหลักฯ มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาจัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ปี ค.ศ. ๑๙๑๙ – ๑๙๒๐ อยู่ห่างจากหลักเขตแดนที่ ๒ ปัจจุบัน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ ๒๐ ม. พร้อมทั้งสร้างหมุดชั่วคราวหลักเขตแดนที่ ๒ ไว้บริเวณดังกล่าว
๑.๑.๔ จัดทำเอกสารผลการสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา ในการตรวจสอบสภาพ และที่ต้งที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๒ และเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๓

๑.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
๑.๒.๑ เมื่อ ๑ พ.ย.๖๐ ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.แซร์ไปร์ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จว.ศ.ก.
๑.๒.๒ เมื่อ ๓ – ๖ พ.ย.๖๐ พัฒนาพื้นที่และทาสีศาลาอเนกประสงค์ บ.แซร์ไปร์ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จว.ศ.ก.
๑.๒.๓ เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๐ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.แซร์ไปร์ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จว.ศ.ก. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๔๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้
กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่ บ.แซร์ไปร์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
๑.๒.๔ เมื่อ ๒๑ – ๒๔ พ.ย.๖๐ คณะปฏิบัติงานไทย – กัมพูชา ได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณารายงานผลการสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ตามที่ชุดสำรวจร่วมได้ปฏิบัติงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ห้องประชุม ๒๐๘ อาคารมิตรภาพ สำนักเลขาธิการหน่วยงานแห่งชาติรับผิดชอบเรื่องกิจการพรมแดน กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ฝ่ายไทยมี พ.อ. ชาคร บุญภักดี ผอ.กผค.บก.ผท.ทหาร/ ผอ.โครงการร่วมไทย – กัมพูชา เป็นหัวหน้าคณะ และฝ่ายกัมพูชามี H.E. Mr. Ith Sotha ที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการหน่วยงานแห่งชาติรับผิดชอบเรื่องกิจการพรมแดน/รองปลัดกระทรวงการจัดการที่ดิน การผังเมือง และการก่อสร้าง เป็นหัวหน้าคณะ