เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

อ่าน 661 ครั้ง

๓. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา
หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม
และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ใน พื้นที่ความเร่งด่วน III (BP 16 – BP 27) ตอน A – F (BP 16 – BP 23/77) ระยะทางประมาณ ๓๐ กม. อ.สะเดา จว.ส.ข. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑. พื้นที่ความเร่งด่วน III ตอน A ตั้งแต่ BP 16 – BP 17B ระยะทาง ๕.๖ กม.
๓.๑.๑ ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ตั้งแต่ BP 16 – BP 17B ได้จำนวน ๑๑๒ หลัก ระยะทาง ๕.๖ กม.
๓.๑.๒ กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey) จำนวน ๑๕ หลัก
๓.๑.๓ ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน III ตอน A ได้ร้อยละ ๖๕ ๓.๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙
๓.๒. การปฏิบัติอื่น ๆ
– พ.อ. ศรายุทธ อยู่สำราญ รอง ผอ.กกพ.บก.ผท.ทหาร/แม่กองสนามฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำกองสนามฯ ร่วมเดินทางไปกับคณะของ กต. เพื่อเยี่ยมชมโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำ โก – ลก บริเวณ อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโก – ลก จว.น.ธ. ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ พ.ย.๖๐