เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

อ่าน 594 ครั้ง

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคในพื้นที่ที่ยังมีปัญหาหลักเขตแดน
ที่คงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว ไปใช้ในการสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๒.๑ การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง
๒.๑.๑ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑ : ๕,๐๐๐ บริเวณที่วางแผนจะก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๑ และ ๑๕ – ๐๒ (ห้วยดอน) อ.โขงเจียม จว.อ.บ. จำนวน ๖ ระวาง
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๒ จัดทำสมุดสนามผลการสำรวจเก็บรายละเอียดในภูมิประเทศบริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๘ และ ๑๕ – ๐๙ อ.สิรินธร จว.อ.บ. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๓ หารือการลากแนวสันปันน้ำที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.
๒.๑.๔ ปฏิบัติงานรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน
เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำ
หลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา
๒.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๕
๒.๒ การปฏิบัติอื่น ๆ
๒.๒.๑ เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๐ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับ คณะครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ที่ รร.นิคมสร้างตนเอง ๖ ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.นิคมสร้างตนเอง ๖ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๘๐ คน

๒.๒.๒ เมื่อ ๒๑ พ.ย.๖๐ พ.อ. วีระ ชาญกระโทก แม่กองสนามฯ บรรยายสรุปและนำคณะ นนร. รร.จปร. กองวิศวกรรมแผนที่ ชั้นปีที่ ๕ เข้าเยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติงานของชุดสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ในพื้นที่บริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๗ (บริเวณช่องเม็ก) อ.สิรินธร จว.อ.บ. ในโอกาสศึกษา/ดูงาน