เดือน กันยายน ๒๕๖๐

อ่าน 551 ครั้ง

๑. ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดน
ไทย – กัมพูชา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก
(หลักเขตแดนที่ ๕ – หลักเขตแดนที่ ๑) โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒
๑.๑.๑ สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ
ปี ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๒ ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม จำนวน ๒ หมุด พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบและสำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ
๑.๑.๓ กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและสำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ บริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒
๑.๑.๔ จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๕
๑.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
๑.๒.๑ เมื่อ ๑๗ – ๒๐ ก.ย.๖๐ พัฒนาพื้นที่และทาสีศาลาอเนกประสงค์บ้านประเดียก
ต.อาโพน อ.บัวเชด จว.ส.ร.
๑.๒.๒ เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๐ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านประเดียก ต.อาโพน อ.บัวเชด จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๕๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านประเดียก เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติดและมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
๑.๒.๓ เมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๐ ทำความสะอาดและทาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโอทะลัน
ต.จรัส อ.บัวเชด จว.ส.ร.ต.อาโพน อ.บัวเชด จว.ส.ร.