เดือน กันยายน ๒๕๖๐

อ่าน 513 ครั้ง

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคในพื้นที่ที่ยังมีปัญหาหลักเขตแดน
ที่คงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว ไปใช้ในการสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๒.๑ การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง
๒.๑.๑ สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) ครอบคลุมสันเขาบริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๘ และ ๑๕ – ๐๙
อ.สิรินธร จว.อ.บ. ได้ระยะทางประมาณ ๙๑๐ ม. จากระยะทางทั้งหมด ๑,๐๘๐ ม.
๒.๑.๒ รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลผลการสำรวจภูมิประเทศจริงในเบื้องต้น บริเวณห้วยดอน อ.โขงเจียม จว.อ.บ. อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๑.๓ จัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๒ ระวาง บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๓ – ๓๓ และ ๓ – ๓๔ อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น. แล้วเสร็จ
๒.๑.๔ ปฏิบัติงานรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน
เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำ
หลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา
๒.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๐
๒.๒ การปฏิบัติอื่น ๆ
๒.๒.๑ เมื่อ ๑๘ ก.ย.๖๐ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – ลาว ให้กับคณะครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ รร.บ้านหนองกบ ต.คลอแลน อ.บุณฑริก จว.อ.บ.
นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.บ้านหนองกบ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕๐ คน
๒.๒.๒ เมื่อ ๒ – ๔ ก.ย.๖๐ พล.ท.กฤษฎิ์ ยิ้มสู้ จก.ผท.ทหาร/
ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – ลาว พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายลาว ในการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๔ ณ อ.เมือง จว.อ.ด.