เดือน กันยายน ๒๕๖๐

อ่าน 637 ครั้ง

๓. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา
หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจะสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ใน พื้นที่ความเร่งด่วน V ( BP 6 – BP 7C ) ตอน E (BP 6 – BP 7/23) ระยะทาง ๖.๖ กม. อ.เมือง จว.ส.ต. และ พื้นที่ความเร่งด่วน XIIA ( BP 33 – BP37 ) ระยะทาง ๑๙.๕ กม. อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข. รวมระยะทางประมาณ ๒๖.๑ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑ พื้นที่เร่งด่วน XIIA ตอน D ตั้งแต่ BP 36/119 – BP 37 ระยะทาง ๔.๙ กม.
๓.๑.๑ สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey)
๓.๑.๒ ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey)
๓.๑.๓ กำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนที่ BP 30/32 และ BP 30/33 ให้อยู่ในตำแหน่งเดิมที่ถูกต้อง (Refixation Survey)
๓.๑.๔ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีงานวงรอบ (Resurvey) จำนวน ๑ สายงานวงรอบ
๓.๑.๕ กำหนดตำแหน่งในภูมิประเทศสร้างหลักเขตแดนระหว่าง ไทย – มาเลเซีย แบบ A เพิ่มจำนวน ๒ หลัก ได้แก่ หมายเลข BP 30/32/1 และ BP 30/32/2
๓.๑.๖ เก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey) บริเวณหลักเขตแดนที่
BP 30/32 – BP 30/33
๓.๑.๗ ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers)
๓.๑.๘ จัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒,๕๐๐ จำนวน ๑ ระวาง
๓.๑.๙ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓.๒. การปฏิบัติอื่น ๆ
๓.๒.๑ เมื่อ ๖ ก.ย.๖๐ พ.อ.เอื้อมเกียรติ เจริญ ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร / ผู้อำนวยการโครงการร่วมไทย – มาเลเซีย และคณะ เป็นผู้แทนเจ้ากรมแผนที่ทหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร ส่วนที่ ๒ กต.
๓.๒.๒ เมื่อ ๗ ก.ย.๖๐ พ.อ.ศรายุทธ อยู่สำราญ ผช.ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/
แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การปักปันเขตแดน
กับประเทศเพื่อบ้าน ณ โรงแรม แกรนด์ ปาร์ค อำเภอเมือง จว.น.ศ.

๓.๒.๓ เมื่อ ๑๓ – ๑๕ ก.ย.๖๐ พ.อ.ศรายุทธ อยู่สำราญ ผช.ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/
แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.)ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๐๖ ณ Light Hotel รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
๓.๒.๔ เมื่อ ๑๕ – ๑๗ ก.ย.๖๐ พล.ท.กฤษฎิ์ ยิ้มสู้ จก.ผท.ทหาร /
ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – มาเลเซีย และคณะ ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญ
กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย และชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ณ ต.ปาดังเบซาร์
อ.สะเดา จว.ส.ข.