เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

อ่าน 576 ครั้ง

๑. ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดน
ไทย – กัมพูชา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก
(หลักเขตแดนที่ ๕ – หลักเขตแดนที่ ๑) โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒
๑.๑.๑ ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๒ ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน
๑.๑.๒ สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และปี ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๓ จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๕
๑.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
๑.๒.๑ เมื่อ ๑ – ๒ ส.ค.๖๐ ปรับภูมิทัศน์สวนหย่อม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๒.๒ เมื่อ ๓ – ๕ ส.ค.๖๐ พัฒนาพื้นที่และทาสีศาลาอเนกประสงค์ บ้านสะแร
ต.อาโพน อ.บัวเชด จว.ส.ร.
๑.๒.๓ เมื่อ ๑๓ ส.ค.๖๐ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสะแร ต.อาโพน อ.บัวเชด จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้
กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านสะแร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม