เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

อ่าน 587 ครั้ง

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคในพื้นที่ที่ยังมีปัญหาหลักเขตแดน
ที่คงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว ไปใช้ในการสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๒.๑ การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง
๒.๑.๑ สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) ครอบคลุมสันเขาบริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๘ และ ๑๕ – ๐๙
อ.สิรินธร จว.อ.บ. ได้ระยะทางประมาณ ๘๖๘ ม. จากระยะทางทั้งหมด ๑,๐๘๐ ม.
๒.๑.๒ รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลผลการสำรวจภูมิประเทศจริงในเบื้องต้น บริเวณห้วยดอน อ.โขงเจียม จว.อ.บ. อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๑.๓ สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม
(Total Station) บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๓ – ๓๓ และ ๓ – ๓๔ อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น. ระยะทางประมาณ ๒๒๐ ม. แล้วเสร็จ
๒.๑.๔ ปฏิบัติงานรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน
เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำ
หลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา
๒.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๕
๒.๒ การปฏิบัติอื่น ๆ
๒.๒.๑ เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐ จัดกิจกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดน ไทย – ลาว เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก
ร่วมระหว่างไทย – ลาว บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน อีกทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับคณะครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ รร.บ้านขอนแป้น ต.คลอแลน อ.บุณฑริก จว.อ.บ. นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน
ของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.บ้านขอนแป้น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐๐ คน
๒.๒.๒ เมื่อ ๓๐ ส.ค. – ๑ ก.ย.๖๐ พ.อ.พสิษฐ์ พัดเจริญ ผอ.กขป.ผท.ทหาร/ผู้อำนวยการโครงการร่วมไทย – ลาว พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายลาว ในการประชุม
คณะผู้อำนวนการโครงการร่วมไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๕ ณ อ.เมือง จว.อ.ด.